Przed założeniem Konta i rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

 • Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszelkie jego postanowienia;
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Usługi zgodnie z prawem i przeznaczeniem;
 • Zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zakresem określonym w niniejszym Regulaminie;
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania.

Regulamin korzystania z Serwisu www.niepoprawnie.pl:

I. Definicje

1.1. Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie:

 • Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej Użytkownika, podawany przez Użytkownika w trakcie procesu Rejestracji.
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany przez Użytkownika w trakcie procesu Rejestracji.
 • Komentarz – pisemna opinia Użytkownika na temat Treści.
 • Konto Użytkownika (Profil) – konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego Rejestracji oraz każdorazowym zalogowaniu poprzez podanie Nazwy Użytkownika i Hasła. Konto może zawierać inne informacje o Użytkowniku.
 • Nazwa Użytkownika (login) – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany przez Użytkownika w trakcie procesu Rejestracji.
 • Rejestracja – jednorazowa czynność w trakcie której następuje założenie Konta Użytkownika.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępy pod adresem: www.nadwyraz.pl/regulamin
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.niepoprawnie.pl
 • Strony – Użytkownik i Usługodawca.
 • Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 • Treść – treści oraz obiekty multimedialne, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, które są zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.
 • Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, określona w niniejszym Regulaminie i polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi odpowiednich narzędzi teleinformatycznych w celu przechowywania – w ramach Konta Użytkownika – zamieszczonych przez Użytkownika Treści.
 • Usługodawca – 2K Krzysztof Kacprzykowski.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku nieukończenia przez Użytkownika 18 roku życia i chęci korzystania z Serwisu wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

II. Postanowienia ogólne

 • 2.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.niepoprawnie.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • 2.2. Nazwa Serwisu, oprogramowanie teleinformatyczne, wygląd graficzny, mechanizm działania i baza danych oraz elementy graficzne Stron, które Serwis udostępnił Użytkownikom podlegają ochronie prawnej.
 • 2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do wybranych usług dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki.
 • 2.4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 2.5. Korzystanie z Serwisu oraz z wszelkich Usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

III. Warunki i zakres korzystania z Serwisu.

 • 3.1. W ramach Serwisu www.niepoprawnie.pl Usługodawca świadczy Użytkownikom Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3.2. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 • Użytkownik w ramach Usługi może także głosować na umieszczone Treści oraz komentować zamieszczone Treści.
 • 3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje uznana za zawarta momencie skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • 3.4. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika wymagane jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 • 3.5. Korzystanie z Usługi możliwe jest w przypadku spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych i teleinformatycznych:
 • połączenie z Internetem,
 • posiadanie konta poczty e-mail.
 • przeglądarka internetowa, która umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
 • 3.6. Strony mogą rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 • 3.7. W celu rozwiązania Umowy Użytkownik powinien usunąć Konto z poziomu panelu użytkownika. Dane konta zostaną usunięte z bazy Serwisu po upływie roku.
 • 3.8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 3.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji Usługi.
 • 3.10. Usługodawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą.
 • 3.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto informacji systemowych i technicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu, które nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. Rejestracja Użytkownika.

4.1. Na proces Rejestracji Użytkownika składają się:

 • 4.1.1. potwierdzenie, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia,
 • 4.1.2. wypełnienie formularza, w którym należy podać Nazwę, Hasła oraz Adres e-mail Użytkownika, na który zostanie wysłana prośba o potwierdzenie założenia Konta Użytkownika,
 • 4.1.3. uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

4.3. Przy Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązuje się do:

 • 4.3.1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
 • 4.3.2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych w Koncie Użytkownika, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 • 4.3.3. zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
 • nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim
 • 4.3.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła.
 • 4.3.5.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

V. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści.

 • 5.1. Użytkownik oświadcza, że w ramach Treści, do których zamieszcza odniesienia w Serwisie dysponuje:
  • a) autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • b) prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
  • c) prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.
 • 5.2. Treści w Serwisie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 • 5.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. Nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5.4. Zabrania się umieszczania w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:
  • a) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną w stronę innych osób,
  • b) byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;
  • c) zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje;
  • d) naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  • e) naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  • f) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, naruszające uczucia religijne).
 • 5.5. W przypadku pozyskania przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia Serwisie Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika naruszających postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Użytkownik lub osoba trzecia powinna zgłosić niezwłocznie takie naruszenie pod adresem [email protected]
 • 5.6. Zgłaszając naruszenie, o którym mowa w p. 5.5 należy podać dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia i wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, naruszające postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • 5.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje także ich bieżącej weryfikacji. Weryfikacja charakteru prawnego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.
 • 5.8. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu jest on uprawniony do:
  • a) niezwłocznego usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie;
  • b) niezwłocznego usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz/lub uniemożliwienia danemu Użytkownikowi ponownej Rejestracji w Serwisie
  • d)zablokowania możliwości ponownego dodawania Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w Serwisie Użytkownikowi, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia.
 • 5.9. Umieszczając w Serwisie odniesienia do Treści, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników Serwisu, w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 • 5.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania tych odniesień do Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika, co do których stwierdzono, że mogą stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zagrażać dobremu imieniu Serwisu
 • 5.11. Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Treści i Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 • 5.12. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich bez zgody osoby trzeciej lub wymaganego prawem zezwolenia.
 • 5.13. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób trzecich  w ramach Serwisu bez zgody osoby trzeciej lub wymaganego prawem zezwolenia.
 • 5.14. Użytkownik oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniej zgody lub wymaganego prawem zezwolenia.
 • 5.15. Użytkownik oświadcza, że dane osobowe, wizerunek, informacje i Treści dotyczące osób trzecich, udostępnione w ramach Serwisu danych osobowych, pozyskane i udostępnione zostały w sposób legalny, dobrowolny, a także za zgodą osób trzecich, których one dotyczą.
 • 5.16. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu Treści, wizerunek lub inne dane, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Usługodawcę, a także innych Użytkowników.
 • 5.17. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Treści w ramach działań marketingowych i informacyjnych o Serwisie bez ograniczenia czasowego, terytorialnego oraz bez ograniczenia kanałów dystrybucji treści.
 • 5.18. Treści, Komentarze oraz Nazwy Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników w ramach Usługi świadczonej przez Serwis w żaden sposób nie wyrażają poglądów Usługodawcy.
 • 5.19. W przypadku, gdy w wyniku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub/oraz praw osób trzecich przez Użytkownika lub Usługodawcę, który działa w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację Regulaminu Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do pełnego pokrycia wszelkich szkód poniesionych w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
 • 5.20. W przypadku, w którym Usługodawca zostanie zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w p. 5.18., Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny wraz z dodatkową opłatą wynoszącą 10% procent wartości odszkodowania, kary lub grzywny w ramach zapłaty za naruszenie dobrego imienia Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest także niezwłocznie pokryć wszelkie dodatkowe straty lub zwrócić wszelkie udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

VI. Zasady korzystania z Serwisu.

 • 6.1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  • 6.1.1. korzystania z Serwisu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • 6.1.2. niepodejmowania niezgodnych z Regulaminem działań takich jak: umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); wielokrotna rejestracja w Serwisie; korzystanie z Kont innych Użytkowników; udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników,
  • 6.1.3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników i Usługodawcy,
  • 6.1.4. korzystania z Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  • 6.1.5. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie niż wymieniony w p. 6.1.4. jest dopuszczalne jedynie na podstawie zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 • 6.2. Konta, które nie są użytkowane przez okres dłuższy niż 3 miesiące od czasu ostatniego skutecznego zalogowania do Serwisu, mogą zostać usunięte bez wcześniejszego powiadomienia.
 • 6.3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności i zaniechania wykonane w ramach Serwisu.
 • 6.4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw oraz o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 • 6.5. Usługodawca ma prawo ze skutkiem natychmiastowym zablokować lub usunąć Konto Użytkownika oraz/lub ograniczyć dostęp do Serwisu lub Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.

VII. Zakres odpowiedzialności

 • 7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik, a które utrudniają lub uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu oraz Usługi.
 • 7.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania oraz za działania lub zaniechania podmiotu, któremu umożliwił korzystanie z Usługi.
 • 7.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • 7.3.1. utratę Treści spowodowaną przyczynami, które nie leżą po stronie Usługodawcy
  • 7.3.2. treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie
  • 7.3.3. sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystane przez Użytkowników
  • 7.3.4 niedostępność Serwisu wynikającą z Siły Wyższej.
 • 7.4 Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w Serwisie w dowolnym momencie bez podania przyczyny i bez informowania Użytkowników.

VIII. Reklamacje

 • 8.1. W trakcie korzystania z Serwisu oraz Usługi, Użytkownik zobowiązany jest:
  • 8.1.1. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,
  • 8.1.2. przestrzegać przepisów prawa oraz treści niniejszego Regulaminu.
  • 8.1.3. niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi, kontaktując się pod adresem: [email protected]
 • 8.2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu: przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek, pomoc przy Rejestracji, pozyskiwanie informacji o Serwisie, składanie reklamacji.
 • 8.3. Użytkownikowi ma prawo do złożenia reklamacji w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana.
 • Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w p. 7.4. pozostawia się bez rozpoznania.
 • 8.4. Reklamacje można składać pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • 8.5. Za datę złożenia reklamacji uznawana jest data wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 • 8.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie niezbędnym dla usunięcia zakłócenia w funkcjonowaniu Konta Użytkownika lub Serwisu.

IX. Polityka prywatności.

 • 9.1. Administrator Danych Osobowych: Administratorem danych osobowych Serwisu (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: 2K Krzysztof Kacprzykowski, ul. Warszawska 6, 09-320 Bieżuń, NIP: 511-02-71-783, REGON: 365443016
 • 9.2. System ochrony danych osobowych: ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:
  • Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
  • Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe
  • Dostęp do danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
  • System IT Serwisu oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych. 
  • ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 • 9.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu oraz świadczenia Usługi.
 • 9.4. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. W żadnym innym wypadku dane osobowe gromadzone w ramach Serwisu nie będą udostępniane i/lub sprzedawane podmiotom trzecim
 • 9.5. Dane dotyczące Użytkownika, będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Usługi.
 • 9.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo:
  • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. W przypadku, gdy usunięte dane warunkują korzystanie z Serwisu oraz poszczególnych Usług, Użytkownik może utracić możliwość korzystania z nich. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien pisemnie zwrócić się do Usługodawcy pod adresem: [email protected]
 • 9.7. Usługodawca informuje, że informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • a. czas nadejścia zapytania,
  • b. czas wysłania odpowiedzi,
  • c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  • g. Informacje o adresie IP.
 • 9.8. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 9.9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • 9.10. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • 9.11. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 9.12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • 9.13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 9.14. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 • 9.15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • 9.16. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • 9.17. Usługodawca wykorzystuje narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania użytkowników takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies.
 • 9.18. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych (w tym danych osobowych) użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy. Jeżeli nie chcesz aby Twoja aktywność na stronie była mierzona przez Hotjar skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.
 • 9.19. Na skutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie, dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz dane umieszczone przez Użytkownika w Serwisie będą udostępnione innym Użytkownikom.
 • 9.20. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie dane osobowe osób trzecich może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa lub po uzyskaniu odpowiedniej zgody.
 • 9.21. Usługodawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i oferowanych Usług. Techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji ze względu na ograniczenia techniczne i Siły Wyższe. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych oraz korzystania z Serwisu, należy niezwłocznie zgłosić pod adresem: [email protected]
 • 9.22. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • 9.23. Serwis został wyposażony w system analityczny Google Analytics oraz w celu zbierania danych statystycznych.

X. Postanowienia końcowe.

 • 10.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług.
 • 10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn.
 • 10.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.
 • 10.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 10.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 • 10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 • 10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu i uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 • 10.8. Aktualny Regulamin jest publikowany pod adresem www.niepoprawnie.pl/regulamin oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi.
 • 10.9. Regulamin obowiązuje od 01.05.2018 r.